Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.amsportu.pl jest ogólnodostępny pod adresem ul. Olimpijczyków 53, 86-032 Niemcz

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie www.amsportu.pl należy przeczytać i zapoznać się z  poniższym Regulaminem. Założenie konta jest równoważne z:

 1. Definicje

◦           a. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.amsportu.pl, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.

◦           c. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

◦           d. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.

◦           e. Usługa Treści - usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.

◦           f. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).

◦           g. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

◦           h. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

◦           i. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę na korzystanie zarówno z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy.

◦           j. Administrator danych – Właściciel serwisu.

◦           k. Dane osobowe – dane zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO

◦           l. Właściciel Serwisu – Jacek Lewandowski ul. Olimpijczyków 53, 86-032 Niemcz

Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu

◦           a. dodawania umieszczania swoich zdjęć

◦           b. Dodawanie referencji na temat obsługi i funkcjonowania serwisu,

◦           c. Dodawać głos na umieszczone w Serwisie zdjęcia i filmy,

◦           d. Dodawać komentarze pod dodanymi materiałami

◦           e. Brać udział w organizowanych wydarzeniach

◦           f. Tworzyć i edytować artykuły

III. Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu

◦           a. Akceptuje Regulamin i zaznacza, że zapoznał się z nim

◦           b. Wypełnia kwestionariusz zawarty w Platformie

◦           c. Tworzy konto w Serwisie nadając własny login i hasło. Podaje e-mail na który zostaje wysłany link do aktywacji konta.

◦           d. Użytkownik dostaje dostęp do swojego konta na które może zalogować się za pomocą loginu i hasła które wcześniej wyznaczył.

 1. Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu

◦           a. Zamieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim.

◦           b. Umieszczanie wypowiedzi reklamujących inne produkty niż produkty Serwisu bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu.

◦           c. Rozpowszechnianie informacji które nie są prawdą lub mogących wprowadzać w błąd.

◦           a. powiadomienie Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.

◦           b. Przestrzeganie przepisów prawa oraz wszystkich postulatów Regulaminu.

 1. Reklamacje powinny być kierowane na adres email : [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać :
 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na adres z którego ją otrzymał.
 2. Reklamacje składane na podstawie rękojmi:

Jeśli zakupiona rzecz ma wady, kupujący może ją reklamować u sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi za wady (art.556 i nast. Kodeksu cywilnego) .
Prawa klienta z rękojmi za wady to:
- Odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy.
- Obniżenie ceny.
- Wymiana towaru na wolny od wad.
- Naprawa wadliwego towaru.

Zgłoszenia rękojmi będą kierowane na adres e-mail [email protected]

Właściciel serwisu jest zobowiązany udzielić informacji na temat rękojmi konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na temat rękojmi, u której mowa wyżej, uważa się, że ją uznał. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres z którego ją otrzymał. 

1 Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

 1. a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
  d) Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego konsument.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron sporu

Odstąpienie od Umowy

1 Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Dane osobowe

◦           a. Imię i nazwisko Użytkowników

◦           b. adresy e-mail użytkowników.

◦           a. Konieczne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,

◦           b. niezbędne do celów reklamowych związanych z usługami Serwisu.

◦           c. niezbędne do wyjaśnienia zagadnień związanych z łamaniem prawa przez Użytkownika.

◦           Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis i właściciela serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach reklamowych. Chyba że obie strony ustaliły inaczej

 1. Postanowienia dodatkowe

◦           a. zapalenie trzustki w fazie ostrej

◦           b. choroby onkologiczne

◦           c. niewydolność nerek

◦           d. marskość wątroby;

◦           e. zaburzenia natury psychicznej

◦           f. jednostki chorobowe które w opinii lekarza prowadzącego uniemożliwiają realizację usługi.

◦           g. tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca;

◦           h. osoby po udarach i wylewach

◦           Kobiety w ciąży karmiące piersią

◦           a. alergiach

◦           b. Nietolerancjach pokarmowych

◦           c. Zaleceniach ustanowionych przez lekarza prowadzącego

◦           d. Stosowaniu wszelkich leków/suplementów

III. Zamówienia, realizacja zamówień oraz wypowiedzenie Umowy

 1. Płatności

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 1. Newsletter

XII. Postanowienia końcowe

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych serwisu internetowego www.amsportu.pl jest Jacek Lewandowski, ul. Olimpijczyków 53, 86-032 Niemcz

Pesel: 77020404655

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe, będziemy:

 1. przechowywać na naszym serwerze lub serwerze zewnętrznym;
 2. używać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy.
 3. wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania informacji na temat aktualnie trwających promocji
 4. wykorzystywać w celu wystawienia faktury/paragonu
 5. przekazywać do naszych podwykonawców, firm świadczącym dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i innym które będą wspomagały Serwis

Powyższe dane zostaną usunięte z upływem 6 miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły. W międzyczasie będziemy zaprzestawać ich przetwarzania dla poniższych celów w następujących terminach:

 1. dane służące do wykonania zawartej umowy podlegają zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 3 miesięcy od zrealizowania lub innego zakończenia umowy;
 2. dane przetwarzane w celu wykonania naszego obowiązku prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od wygaśnięciu tego obowiązku;
 3. dane służące do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) nie podlegają usunięciu.

Cookies

 1. zapamiętania preferencji wyświetlania;
 2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności.
 3. Google Analytics (cookies)
 4. Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis internetowy źródeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający z niego korzystają.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo:

 1. Poprawić nieprawidłowe dane lub je uzupełnić;
 2. Ograniczyć przetwarzanie
 3. Przenieść dane do innego administratora;

 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub w dowolny inny sposób.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw dla przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu indywidualnego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Serwis jest  zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych.

Zażalenie

Prosimy również pamiętać o Państwa prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy i firmy współpracujące z Serwisem wykonujące dla niego inne usługi.

Właściciel Serwisu dokonał wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa partnerów

Jacek Lewandowski starannie dobiera swoich partnerów i firmy świadczące dla niego usługi. Ale nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez osoby, firmy świadczące dla niego usługi.

Powierzanie przetwarzania

Zapewniam, że w zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu, do przestrzegania reguł i standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana polityki prywatności administratora danych

Jacek Lewandowski zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo.

Kontakt

Jacek Lewandowski kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail). W szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu+48 608651007 lub drogą.com elektroniczną [email protected]

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Akademia Mistrzów Sportu

Jacek Lewandowski

 1. Olimpijczyków 53

86-032 Niemcz

 

 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.

  
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję